Atgal Visos naujienos

MVĮ ĮGŪDŽIAI

Galimi pareiškėjai: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios veiklą vykdo ne trumpiau kaip 3 metus. Mažos ir labai mažos įmonės metinės pardavimo pajamos per paskutinius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur, o vidutinės įmonės ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

Finansavimas: Nuo 5 000 Eur iki 100 000 Eur

Finansavimo intensyvumas: 50 % – 70 %

Kvietimo pabaiga: 2024-02-05

Administruojanti institucija: Inovacijų agentūra

Projekto metu remiama veikla – investicijos į žmogiškuosius išteklius, keliant darbuotojų kvalifikaciją ar juos perkvalifikuojant, ypatingą dėmesį skiriant skaitmeninių įgūdžių ugdymui ir tobulinimui. MVĮ reikiami įgūdžiai bus ugdomi pagal sumaniosios specializacijos prioritetus – sveikatos technologijos ir biotechnologijos; nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos; informacinės ir ryšių technologijos. Svarbus rodiklis bus pareiškėjo besimokančių darbuotojų skaičius bendrame darbuotojų skaičiuje. Jei pareiškėjas yra pramonės įmonė, kurios pagrindinė veikla priskiriama B ir C  sekcijoms, jam bus skiriami papildomi balai. Papildomi balai bus suteikiami ir mokymų veikloms, kurios atitiks MTEPI prioriteto „Informacinės ir ryšių technologijos“ bent vieną specifinių įgūdžių sąrašo tematiką. MVĮ mokymai turėtų skatinti inovacijomis grįstą ir tvarų ekonomikos augimą, siekiant mokslo ir verslo bendradarbiavimo bei koncentruojant išteklius į didžiausią MTEPI potencialą turinčias sritis.

Finansavimas:

 • Nuo 5.000 iki 40.000,00 Eur – labai mažoms ir mažoms įmonėms;
 • Nuo 15.000 iki 100.000,00 Eur – vidutinėms įmonėms.
 • Iki 70 proc. – kai pareiškėjas yra maža ar labai maža įmonė, registruota Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
 • Iki 60 proc. – kai pareiškėjas yra vidutinė įmonė, registruota Vidurio ir vakarų Lietuvos regione ir projektas įgyvendinamas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
 • Iki 50 proc. – kai pareiškėjas registruotas Sostinės regione ir projektas įgyvendinamas Sostinės regione.

 Tinkamas pareiškėjas:

 • metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos >51 proc. kiekvienais metais bendroje pardavimo struktūroje, o vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 2 finansinius metus yra daugiau kaip 145.000 Eur – kai įmonė yra vidutinė ir  daugiau kaip 50.000 Eur – kai įmonė labai maža arba maža.
 • nepatiriantis sunkumų ir neturintis tarptautinių sankcijų.

 Tinkamos finansuoti projekto išlaidos:

 • išlaidos mokytojams (įmonės darbuotojams, kurie moko kitus) už valandas, kuriomis jie moko (darbo užmokesčio išlaidos);
 • mokytojų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje išlaidos;
 • mokomų asmenų tiesiogiai su projektu susijusios kelionių, apgyvendinimo Lietuvos Respublikoje ar kitose užsienio valstybėse išlaidos;
 • išlaidos tiesiogiai su projektu susijusioms medžiagoms ir reikmenims (trumpalaikis turtas);
 • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų išlaidos (išorės lektoriai);
 • bendrosios netiesioginės išlaidos 7 proc. (administracinės išlaidos, išlaidos nuomai, pridėtinės išlaidos).