Privatumo politika

Duomenų apsaugos ir privatumo politika yra parengta remiantis UAB “SeeNext“ Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurios reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką. Remiantis taisyklėmis ir šia politika yra tvarkomi https://www.seenext.lt/  svetainės (toliau – SEENEXT svetainė) lankytojų ir registruotų naudotojų asmens duomenis.

Asmens privatumo apsaugai teikiama didelė reikšmė, todėl svarbu, kad SEENEXT svetainės lankytojai žinotų kada ir kokie duomenys renkami, kaupiami, saugomi, kaip panaudojami bei yra užtikrinama, kad yra vykdomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai.

Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis SEENEXT svetainės naudojimosi taisyklių ir duomenų apsaugos politikos bei taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką iki asmuo atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas SEENEXT svetainės administratorių elektroniniu paštu: info@seenext.lt arba ištrins savo paskyrą.

Asmens duomenys, kuriuos mes kaupiame yra tik tie, kuriuos Jūs savo noru pateikėte SEENEXT svetainėje ir Jūs sutinkate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis ir patvirtinate, kad:

  • jūs ir(ar) jūsų atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslu, negalėsite sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
  • jūs ir(ar) jūsų atstovai sutinka pateikti šiose Taisyklėse nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštaraujate, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis SEENEXT tvarkytų internetinės prekybos tikslu.
  • jūs ir(ar) jūsų atstovai  yra informuoti apie savo teisę susipažinti su SEENEXT tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

Asmens duomenys yra asmens vardas ir pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas arba telefono numeris. Informacija, nesusijusi su konkrečiu asmeniu, kaip pavyzdžiui SEENEXT svetainės lankytojų skaičius, į asmens duomenų sąvoką neįeina.
Asmens duomenys naudojami asmens identifikavimo tikslais, laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nustatytų reikalavimų.
SEENEXT svetainės lankytojo duomenys yra saugomi SEENEXT išpirktame serveryje, kuris techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis yra apsaugotas nuo duomenų praradimo, sunaikinimo, prieigos, keitimo ar platinimo veiksmų. Prieigą prie duomenų turi tik įgalioti asmenys, kurie atsakingi už serverio techninę, komercinę bei turinio redakcinę priežiūrą.

SEENEXT svetainės naudojimo metu surinkti duomenys yra kaupiami asmens duomenų apsaugos taisyklėse nustatytais tikslais, siekiant apdoroti užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras), spręsti problemas, susijusias su užduočių vykdymu, informuoti apie SEENEXT pasiūlymus ir užduotis, vykdyti kitus įsipareigojimus.

Vaikai ir nepilnamečiai asmenys iki 18 metų neturėtų pateikti asmens duomenų UAB“SEENEXT“, neturėdami tėvų ar globėjų sutikimo. Vaikų asmens duomenų nereikalaujama, jie nėra nerenkama ir neperduodami tretiesiems asmenims.

SEENEXT svetainės registruotas naudotojas turi teisę gauti informaciją apie jo pateiktus duomenis bei naudotis kitomis jam suteiktomis teisėmis. Informacija apie asmens tvarkomus duomenis teikiama nemokamai.

Asmens duomenų tvarkymo taisykles iš dalies ar visiškai gali būti pakeistos. Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra talpinami SEENEXT svetainėje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Asmens duomenų tvarkymo taisyklių redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis SEENEXT svetainės paslaugomis.

Jei po Asmens duomenų tvarkymo taisyklių papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės SEENEXT svetainės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.