Pagrindinis paveiksliukas

Netechnologinės inovacijos – investicijos į prekės ženklo, įmonės proceso, dizaino ir organizacines inovacijas

Nemokama konsultacija dėl paraiškos rengimo

Kvietimo prioritetas Pažangesnė Lietuva - plėtoti ir stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas

Pagrindinė informacija
Galimi pareiškėjai:
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios veiklą vykdo ne trumpiau kaip 2 metus, vidutinės metinės pardavimo pajamos per paskutinius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 Eur ir veiklą vykdo VVL regione
Finansavimas:
Nuo 20 000 Eur iki 140 000 Eur
Finansavimo intensyvumas:
50 % - 70 %
Kvietimo pabaiga:
2024-02-29 (pratęsta iki 2024-04-29)
Administruojanti institucija:
Inovacijų agentūra
Papildoma informacija

Remiama veikla netechnologinių inovacijų plėtros skatinimas, finansuojant investicijas į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių MVĮ integraciją į tarptautines vertės grandines verslo modelių plėtrą. 

 Proceso inovacija – naujo arba reikšmingai patobulinto gamybos arba tiekimo proceso inovacijų diegimas. Proceso inovacijos diegiamos tiek paslaugų, tiek gamybos srityse ir apima naujus ar patobulintos produkcijos gamybos metodus ar pristatymą bei paskirstymo sistemas. Proceso inovacija pateikia gamybos efektyvumo, automatizavimo ar lankstumo, prekių (paslaugų) kokybės patobulinimus.

Organizacinė inovacija –  naujo organizacinio metodo taikymas įmonės lygmeniu (didinant organizacijos efektyvumą organizuojant darbus ar įgyvendinant organizacijos plėtrą).

Projektai turi atitikti MTEPI prioriteto įgyvendinimo tematiką (-as).  Projektams, kurie kurs ir (arba) diegs dizaino sprendimus, kurs, atnaujins, registruos prekės ženklus, finansuojamoji dalis sudaro 70 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų; 

Projektams, kurie diegs proceso ir (arba) organizacines inovacijas, finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma projektui ir (arba) projekto veiklai įgyvendinti 140 000 Eur.

  1. Proceso ir (arba) organizacinių inovacijų diegimo veiklai – 100 000 Eur;
  2. Originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo veiklai – 35 000 Eur;
  3. Prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo, registracijos veiklai – 5 000 Eur

Projektų trukmė 24 mėnesiai. Įgyvendinus projekto veiklą, 3 metus turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas.

Privalomi kriterijai:

  • metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos kiekvienais metais per pastaruosius dvejus finansinius metus sudaro ne mažiau kaip 51 proc. bendroje pardavimo struktūroje;
  • vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos per pastaruosius dvejus finansinius metus yra ne mažesnės kaip 75 000 eurų. 

Prioritetiniai kriterijai, suteikiantys balus:

  • pareiškėjo kuriamų ir (ar) diegiamų originalių netechnologinių inovacijų skaičius. Vertinama, kiek originalių netechnologinių inovacijų (originalių dizaino sprendimų, proceso ir organizacinių inovacijų) pareiškėjas planuoja įdiegti projekto įgyvendinimo metu.  Už prekės ženklą papildomi balai nesuteikiami. Prioritetiniai balai bus suteikti tik už originalius dizaino sprendimus, proceso ir organizacines inovacijas.  Pagal šį kriterijų projektai bus surikiuojami nuo daugiausiai iki mažiausiai surinkusių balų už projekto įgyvendinimo metu planuojamus įdiegti originalius netechnologinius inovacijų sprendimus; 
  • projekto efektyvumas – vertinamas pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines inovacijas ir prašomos finansavimo sumos santykis. Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, kuriuose pareiškėjo nuosavo įnašo į netechnologines inovacijas ir prašomos finansavimo sumos santykis bus didesnis;
  • pareiškėjo eksporto augimas. Vertinamas eksporto augimas, parodantis įmonės integraciją į tarptautinės vertės grandines.

Išlaidų tinkamumo reikalavimai:

  • procesų ir organizacinių inovacijų diegimo išlaidos:

1) projektą vykdančio personalo darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams. Patirtos projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir komandiruočių bei transporto išlaidos Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau nei 3 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos; 

2) išlaidos priemonėms, įrenginių įsigijimo, išperkamosios nuomos išlaidos, atsižvelgiant į mastą ir laikotarpį, kuriuo jie naudojami projektui. Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis; 

3) išlaidos pagal sutartis vykdomiems moksliniams tyrimams, žinioms ir patentams, perkamiems arba įsigyjamiems pagal licenciją iš išorės šaltinių įprastomis rinkos sąlygomis; 

4) netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą – 7 proc. 

  • originalių dizaino sprendimų sukūrimo ir (arba) diegimo išlaidos:

1) naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) paslaugų pirkimo išlaidos;  

2) naujo gaminio, paslaugos dizaino sukūrimo ar jau esamo gaminio ar paslaugos originalaus dizaino pakeitimo nauju, apimant du etapus (dizaino sprendimo sukūrimas ir (arba) dizaino sprendimo diegimas) projekto vykdytojo darbuotojų darbo užmokestis. Darbuotojų, kurių funkcija įmonėje yra susijusi su dizaino sprendimų sukūrimu ir (arba) dizaino sprendimo diegimu, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, tinkama finansuoti tik ta dalis darbo užmokesčio, kuri mokama už darbo laiką, skirtą dizainui kurti (pakeisti) ir diegti;  

3) prekės ženklo sukūrimo, atnaujinimo (pakeitimo), registracijos išlaidos;  

4) netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą – 7 proc. 

 

Registracija konsultacijai dėl paraiškos rengimo

Susipažinkime. Padėsime atrasti ir įvertinti galimybes Jūsų verslui gauti finansavimą!

komandos narė
Tomas Daukša
Vykdantysis direktorius
Apklausos Tyrimai Mokymai ES projektai